โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 2 3 1 47
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 3.51 % 5.26 % 1.75 % 82.46 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 10 5 8 0 0 176
ร้อยละ 5.03 % 2.51 % 4.02 % 0.00 % 0.00 % 88.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 13 6 10 3 1 223
ร้อยละ 5.08 % 2.34 % 3.91 % 1.17 % 0.39 % 87.11 %

256 : 13 , 6 , 10 , 3 , 1 , 223...5.08 , 2.34 , 3.91 , 1.17 , 0.39 , 87.11 = 33 : 12.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.89%

Powered By www.thaieducation.net