โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 53
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 94.64 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 4 3 6 4 8 182
ร้อยละ 1.93 % 1.45 % 2.90 % 1.93 % 3.86 % 87.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 5 8 235
ร้อยละ 1.90 % 1.52 % 2.28 % 1.90 % 3.04 % 89.35 %

263 : 5 , 4 , 6 , 5 , 8 , 235...1.90 , 1.52 , 2.28 , 1.90 , 3.04 , 89.35 = 28 : 10.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65%

Powered By www.thaieducation.net