โรงเรียนบ้านนาบอน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 4 2 2 27
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 1 1 3 1 2 22
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 10.00 % 3.33 % 6.67 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 3 2 7 3 4 49
ร้อยละ 4.41 % 2.94 % 10.29 % 4.41 % 5.88 % 72.06 %

68 : 3 , 2 , 7 , 3 , 4 , 49...4.41 , 2.94 , 10.29 , 4.41 , 5.88 , 72.06 = 19 : 27.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94%

Powered By www.thaieducation.net