โรงเรียนบ้านนาบอน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 4 2 3 25
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 10.53 % 5.26 % 7.89 % 65.79 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 1 1 4 1 2 21
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 13.33 % 3.33 % 6.67 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 4 2 8 3 5 46
ร้อยละ 5.88 % 2.94 % 11.76 % 4.41 % 7.35 % 67.65 %

68 : 4 , 2 , 8 , 3 , 5 , 46...5.88 , 2.94 , 11.76 , 4.41 , 7.35 , 67.65 = 22 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35%

Powered By www.thaieducation.net