โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 56
ร้อยละ 4.92 % 1.64 % 0.00 % 1.64 % 0.00 % 91.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 85.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 3 1 9 1 0 132
ร้อยละ 2.05 % 0.68 % 6.16 % 0.68 % 0.00 % 90.41 %

89 : 3 , 1 , 1 , 1 , 0 , 83...3.37 , 1.12 , 1.12 , 1.12 , 0.00 , 93.26 = 6 : 6.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59%

Powered By www.thaieducation.net