โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 2 2 0 20
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 2 4 2 0 54
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 47
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 2 4 14 4 0 121
ร้อยละ 1.38 % 2.76 % 9.66 % 2.76 % 0.00 % 83.45 %

89 : 1 , 4 , 6 , 4 , 0 , 74...1.12 , 4.49 , 6.74 , 4.49 , 0.00 , 83.15 = 15 : 16.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.55%

Powered By www.thaieducation.net