โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 4 0 2 0 18
ร้อยละ 11.11 % 14.81 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 5 0 0 0 55
ร้อยละ 3.23 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 47
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 6 9 8 2 0 120
ร้อยละ 4.14 % 6.21 % 5.52 % 1.38 % 0.00 % 82.76 %

89 : 5 , 9 , 0 , 2 , 0 , 73...5.62 , 10.11 , 0.00 , 2.25 , 0.00 , 82.02 = 16 : 17.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net