โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 0 0 7 1 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 1.59 % 0.00 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 95.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 1 0 140
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.84 % 0.65 % 0.00 % 91.50 %

91 : 0 , 0 , 9 , 1 , 0 , 81...0.00 , 0.00 , 9.89 , 1.10 , 0.00 , 89.01 = 10 : 10.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50%

Powered By www.thaieducation.net