โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 1 1 9 1 0 51
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 14.29 % 1.59 % 0.00 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 1 1 17 1 0 133
ร้อยละ 0.65 % 0.65 % 11.11 % 0.65 % 0.00 % 86.93 %

91 : 1 , 1 , 12 , 1 , 0 , 76...1.10 , 1.10 , 13.19 , 1.10 , 0.00 , 83.52 = 15 : 16.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07%

Powered By www.thaieducation.net