โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 1 13 1 0 50
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 19.40 % 1.49 % 0.00 % 74.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 2 4 1 0 61
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 5.88 % 1.47 % 0.00 % 89.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 2 3 18 2 0 134
ร้อยละ 1.26 % 1.89 % 11.32 % 1.26 % 0.00 % 84.28 %

91 : 2 , 1 , 14 , 1 , 0 , 73...2.20 , 1.10 , 15.38 , 1.10 , 0.00 , 80.22 = 18 : 19.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72%

Powered By www.thaieducation.net