โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 2 13 2 0 48
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 19.40 % 2.99 % 0.00 % 71.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 2 6 1 0 59
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 8.82 % 1.47 % 0.00 % 86.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 2 4 21 3 0 129
ร้อยละ 1.26 % 2.52 % 13.21 % 1.89 % 0.00 % 81.13 %

91 : 2 , 2 , 15 , 2 , 0 , 70...2.20 , 2.20 , 16.48 , 2.20 , 0.00 , 76.92 = 21 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net