โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 97.78 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 81
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.75 % 1.15 % 0.00 % 93.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 125
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.76 % 0.00 % 94.70 %

132 : 0 , 0 , 6 , 1 , 0 , 125...0.00 , 0.00 , 4.55 , 0.76 , 0.00 , 94.70 = 7 : 5.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30%

Powered By www.thaieducation.net