โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 98.04 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 2 2 1 1 85
ร้อยละ 0.00 % 2.20 % 2.20 % 1.10 % 1.10 % 93.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 0 2 3 1 1 135
ร้อยละ 0.00 % 1.41 % 2.11 % 0.70 % 0.70 % 95.07 %

142 : 0 , 2 , 3 , 1 , 1 , 135...0.00 , 1.41 , 2.11 , 0.70 , 0.70 , 95.07 = 7 : 4.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.93%

Powered By www.thaieducation.net