โรงเรียนบ้านคลองโอม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 21
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 8 2 20 4 0 44
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 25.64 % 5.13 % 0.00 % 56.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 11 4 22 4 0 65
ร้อยละ 10.38 % 3.77 % 20.75 % 3.77 % 0.00 % 61.32 %

106 : 11 , 4 , 22 , 4 , 0 , 65...10.38 , 3.77 , 20.75 , 3.77 , 0.00 , 61.32 = 41 : 38.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68%

Powered By www.thaieducation.net