โรงเรียนบ้านคลองโอม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 4 1 3 0 17
ร้อยละ 10.71 % 14.29 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 60.71 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 5 18 5 0 42
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 24.00 % 6.67 % 0.00 % 56.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 8 9 19 8 0 59
ร้อยละ 7.77 % 8.74 % 18.45 % 7.77 % 0.00 % 57.28 %

103 : 8 , 9 , 19 , 8 , 0 , 59...7.77 , 8.74 , 18.45 , 7.77 , 0.00 , 57.28 = 44 : 42.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 42.72%

Powered By www.thaieducation.net