โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 1 1 14 0 0 103
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 86.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 1 3 19 0 0 157
ร้อยละ 0.56 % 1.67 % 10.56 % 0.00 % 0.00 % 87.22 %

150 : 1 , 3 , 16 , 0 , 0 , 130...0.67 , 2.00 , 10.67 , 0.00 , 0.00 , 86.67 = 20 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78%

Powered By www.thaieducation.net