โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 25
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 104
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 28
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 2 0 18 0 0 157
ร้อยละ 1.13 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 88.70 %

146 : 1 , 0 , 16 , 0 , 0 , 129...0.68 , 0.00 , 10.96 , 0.00 , 0.00 , 88.36 = 17 : 11.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30%

Powered By www.thaieducation.net