โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 2 0 12 0 0 101
ร้อยละ 1.74 % 0.00 % 10.43 % 0.00 % 0.00 % 87.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 2 0 16 0 0 173
ร้อยละ 1.05 % 0.00 % 8.38 % 0.00 % 0.00 % 90.58 %

153 : 2 , 0 , 12 , 0 , 0 , 139...1.31 , 0.00 , 7.84 , 0.00 , 0.00 , 90.85 = 14 : 9.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42%

Powered By www.thaieducation.net