โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 41
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 110
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 90.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 189
ร้อยละ 2.88 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 90.87 %

165 : 6 , 0 , 8 , 0 , 0 , 151...3.64 , 0.00 , 4.85 , 0.00 , 0.00 , 91.52 = 14 : 8.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13%

Powered By www.thaieducation.net