โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 6 5 0 0 0 25
ร้อยละ 16.67 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 9 9 10 0 0 91
ร้อยละ 7.56 % 7.56 % 8.40 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 15 14 15 0 0 153
ร้อยละ 7.61 % 7.11 % 7.61 % 0.00 % 0.00 % 77.66 %

155 : 15 , 14 , 10 , 0 , 0 , 116...9.68 , 9.03 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 74.84 = 39 : 25.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.34%

Powered By www.thaieducation.net