โรงเรียนบ้านไสยูงปัก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 3 1 1 3 21
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 3.13 % 3.13 % 9.38 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 10 8 10 16 18 47
ร้อยละ 9.17 % 7.34 % 9.17 % 14.68 % 16.51 % 43.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 13 11 11 17 21 68
ร้อยละ 9.22 % 7.80 % 7.80 % 12.06 % 14.89 % 48.23 %

141 : 13 , 11 , 11 , 17 , 21 , 68...9.22 , 7.80 , 7.80 , 12.06 , 14.89 , 48.23 = 73 : 51.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 51.77%

Powered By www.thaieducation.net