โรงเรียนบ้านไสยูงปัก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 2 1 7 3 16
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 3.13 % 21.88 % 9.38 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 13 8 10 18 18 42
ร้อยละ 11.93 % 7.34 % 9.17 % 16.51 % 16.51 % 38.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 16 10 11 25 21 58
ร้อยละ 11.35 % 7.09 % 7.80 % 17.73 % 14.89 % 41.13 %

141 : 16 , 10 , 11 , 25 , 21 , 58...11.35 , 7.09 , 7.80 , 17.73 , 14.89 , 41.13 = 83 : 58.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 58.87%

Powered By www.thaieducation.net