โรงเรียนบ้านไสยูงปัก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 1 4 4 1 20
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 12.12 % 12.12 % 3.03 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 13 5 9 3 4 78
ร้อยละ 11.61 % 4.46 % 8.04 % 2.68 % 3.57 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 16 6 13 7 5 98
ร้อยละ 11.03 % 4.14 % 8.97 % 4.83 % 3.45 % 67.59 %

145 : 16 , 6 , 13 , 7 , 5 , 98...11.03 , 4.14 , 8.97 , 4.83 , 3.45 , 67.59 = 47 : 32.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41%

Powered By www.thaieducation.net