โรงเรียนวัดเกาะสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 4 3 0 0 29
ร้อยละ 7.69 % 10.26 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 2 5 10 0 0 71
ร้อยละ 2.27 % 5.68 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 5 9 13 0 0 100
ร้อยละ 3.94 % 7.09 % 10.24 % 0.00 % 0.00 % 78.74 %

127 : 5 , 9 , 13 , 0 , 0 , 100...3.94 , 7.09 , 10.24 , 0.00 , 0.00 , 78.74 = 27 : 21.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.26%

Powered By www.thaieducation.net