โรงเรียนวัดเกาะสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 31
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 4 5 10 0 0 66
ร้อยละ 4.71 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 77.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 7 6 14 0 0 97
ร้อยละ 5.65 % 4.84 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 78.23 %

124 : 7 , 6 , 14 , 0 , 0 , 97...5.65 , 4.84 , 11.29 , 0.00 , 0.00 , 78.23 = 27 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.77%

Powered By www.thaieducation.net