โรงเรียนวัดเกาะสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 3 3 1 1 34
ร้อยละ 2.33 % 6.98 % 6.98 % 2.33 % 2.33 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 11 5 10 3 0 56
ร้อยละ 12.94 % 5.88 % 11.76 % 3.53 % 0.00 % 65.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 12 8 13 4 1 90
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 10.16 % 3.13 % 0.78 % 70.31 %

128 : 12 , 8 , 13 , 4 , 1 , 90...9.38 , 6.25 , 10.16 , 3.13 , 0.78 , 70.31 = 38 : 29.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69%

Powered By www.thaieducation.net