โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 3 7 6 0 0 36
ร้อยละ 5.77 % 13.46 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 180
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 6 7 27 0 0 216
ร้อยละ 2.34 % 2.73 % 10.55 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %

256 : 6 , 7 , 27 , 0 , 0 , 216...2.34 , 2.73 , 10.55 , 0.00 , 0.00 , 84.38 = 40 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net