โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 10 7 0 0 31
ร้อยละ 7.69 % 19.23 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 59.62 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 4 0 29 0 0 171
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 14.22 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 8 10 36 0 0 202
ร้อยละ 3.13 % 3.91 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 78.91 %

256 : 8 , 10 , 36 , 0 , 0 , 202...3.13 , 3.91 , 14.06 , 0.00 , 0.00 , 78.91 = 54 : 21.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09%

Powered By www.thaieducation.net