โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 5 10 8 0 0 29
ร้อยละ 9.62 % 19.23 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 55.77 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 5 0 30 0 0 169
ร้อยละ 2.45 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 82.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 10 10 38 0 0 198
ร้อยละ 3.91 % 3.91 % 14.84 % 0.00 % 0.00 % 77.34 %

256 : 10 , 10 , 38 , 0 , 0 , 198...3.91 , 3.91 , 14.84 , 0.00 , 0.00 , 77.34 = 58 : 22.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.66%

Powered By www.thaieducation.net