โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 10 8 0 0 27
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 54.00 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 3 1 27 0 0 171
ร้อยละ 1.49 % 0.50 % 13.37 % 0.00 % 0.00 % 84.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 8 11 35 0 0 198
ร้อยละ 3.17 % 4.37 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %

252 : 8 , 11 , 35 , 0 , 0 , 198...3.17 , 4.37 , 13.89 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 54 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net