โรงเรียนบ้านวังธน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 5 2 1 1 10
ร้อยละ 20.83 % 20.83 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 8 2 2 3 1 23
ร้อยละ 20.51 % 5.13 % 5.13 % 7.69 % 2.56 % 58.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 13 7 4 4 2 33
ร้อยละ 20.63 % 11.11 % 6.35 % 6.35 % 3.17 % 52.38 %

63 : 13 , 7 , 4 , 4 , 2 , 33...20.63 , 11.11 , 6.35 , 6.35 , 3.17 , 52.38 = 30 : 47.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62%

Powered By www.thaieducation.net