โรงเรียนบ้านวังธน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 7 6 4 4 1 0
ร้อยละ 31.82 % 27.27 % 18.18 % 18.18 % 4.55 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 9 3 2 3 2 21
ร้อยละ 22.50 % 7.50 % 5.00 % 7.50 % 5.00 % 52.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 16 9 6 7 3 21
ร้อยละ 25.81 % 14.52 % 9.68 % 11.29 % 4.84 % 33.87 %

62 : 16 , 9 , 6 , 7 , 3 , 21...25.81 , 14.52 , 9.68 , 11.29 , 4.84 , 33.87 = 41 : 66.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 66.13%

Powered By www.thaieducation.net