โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 2 1 3 3 2
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 21.43 % 21.43 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 6 5 11 5 5 18
ร้อยละ 12.00 % 10.00 % 22.00 % 10.00 % 10.00 % 36.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 3 2 8 3 3 4
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 34.78 % 13.04 % 13.04 % 17.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 12 9 20 11 11 24
ร้อยละ 13.79 % 10.34 % 22.99 % 12.64 % 12.64 % 27.59 %

64 : 9 , 7 , 12 , 8 , 8 , 20...14.06 , 10.94 , 18.75 , 12.50 , 12.50 , 31.25 = 44 : 68.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 72.41%

Powered By www.thaieducation.net