โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 3 0 2 5 2
ร้อยละ 14.29 % 21.43 % 0.00 % 14.29 % 35.71 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 6 12 10 4 9 9
ร้อยละ 12.00 % 24.00 % 20.00 % 8.00 % 18.00 % 18.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 3 9 4 3 4
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 37.50 % 16.67 % 12.50 % 16.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 9 18 19 10 17 15
ร้อยละ 10.23 % 20.45 % 21.59 % 11.36 % 19.32 % 17.05 %

64 : 8 , 15 , 10 , 6 , 14 , 11...12.50 , 23.44 , 15.63 , 9.38 , 21.88 , 17.19 = 53 : 82.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 82.95%

Powered By www.thaieducation.net