โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 3
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 4 16 0 3 28
ร้อยละ 3.77 % 7.55 % 30.19 % 0.00 % 5.66 % 52.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 1 12 1 2 10
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 44.44 % 3.70 % 7.41 % 37.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 4 6 28 2 5 41
ร้อยละ 4.65 % 6.98 % 32.56 % 2.33 % 5.81 % 47.67 %

59 : 3 , 5 , 16 , 1 , 3 , 31...5.08 , 8.47 , 27.12 , 1.69 , 5.08 , 52.54 = 28 : 47.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33%

Powered By www.thaieducation.net