โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 2
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 5 0 16 8 22
ร้อยละ 3.77 % 9.43 % 0.00 % 30.19 % 15.09 % 41.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 1 1 4 3 17
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 14.81 % 11.11 % 62.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 4 7 2 21 12 41
ร้อยละ 4.60 % 8.05 % 2.30 % 24.14 % 13.79 % 47.13 %

60 : 3 , 6 , 1 , 17 , 9 , 24...5.00 , 10.00 , 1.67 , 28.33 , 15.00 , 40.00 = 36 : 60.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87%

Powered By www.thaieducation.net