โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 4
ร้อยละ 11.11 % 22.22 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 1 10 0 5 35
ร้อยละ 7.27 % 1.82 % 18.18 % 0.00 % 9.09 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 5 0 6 1 1 14
ร้อยละ 18.52 % 0.00 % 22.22 % 3.70 % 3.70 % 51.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 10 3 17 2 6 53
ร้อยละ 10.99 % 3.30 % 18.68 % 2.20 % 6.59 % 58.24 %

64 : 5 , 3 , 11 , 1 , 5 , 39...7.81 , 4.69 , 17.19 , 1.56 , 7.81 , 60.94 = 25 : 39.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 41.76%

Powered By www.thaieducation.net