โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 5
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 0 11 0 11 28
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 50.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 7 1 0 18
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 25.93 % 3.70 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 7 1 19 2 11 51
ร้อยละ 7.69 % 1.10 % 20.88 % 2.20 % 12.09 % 56.04 %

64 : 6 , 1 , 12 , 1 , 11 , 33...9.38 , 1.56 , 18.75 , 1.56 , 17.19 , 51.56 = 31 : 48.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.96%

Powered By www.thaieducation.net