โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 0
ร้อยละ 33.33 % 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 6 5 5 5 4 0
ร้อยละ 24.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 16.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 8 7 5 7 4 0
ร้อยละ 25.81 % 22.58 % 16.13 % 22.58 % 12.90 % 0.00 %

31 : 8 , 7 , 5 , 7 , 4 , 0...25.81 , 22.58 , 16.13 , 22.58 , 12.90 , 0.00 = 31 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net