โรงเรียนวัดศิลาราย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 3 23 0 0
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 10.34 % 79.31 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 6 0 23 69 0 1
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 23.23 % 69.70 % 0.00 % 1.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 9 0 26 92 0 1
ร้อยละ 7.03 % 0.00 % 20.31 % 71.88 % 0.00 % 0.78 %

128 : 9 , 0 , 26 , 92 , 0 , 1...7.03 , 0.00 , 20.31 , 71.88 , 0.00 , 0.78 = 127 : 99.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 99.22%

Powered By www.thaieducation.net