โรงเรียนวัดศิลาราย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 29
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 0 0 19 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.11 % 0.00 % 0.00 % 78.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 2 0 19 0 0 100
ร้อยละ 1.65 % 0.00 % 15.70 % 0.00 % 0.00 % 82.64 %

121 : 2 , 0 , 19 , 0 , 0 , 100...1.65 , 0.00 , 15.70 , 0.00 , 0.00 , 82.64 = 21 : 17.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36%

Powered By www.thaieducation.net