โรงเรียนวัดศิลาราย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 25
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 0 18 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.22 % 0.00 % 0.00 % 79.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 3 0 19 0 0 96
ร้อยละ 2.54 % 0.00 % 16.10 % 0.00 % 0.00 % 81.36 %

118 : 3 , 0 , 19 , 0 , 0 , 96...2.54 , 0.00 , 16.10 , 0.00 , 0.00 , 81.36 = 22 : 18.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.64%

Powered By www.thaieducation.net