โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 0 0 2 1 1 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.74 % 1.37 % 1.37 % 94.52 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 8 4 8 5 1 114
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 5.71 % 3.57 % 0.71 % 81.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 8 4 10 6 2 183
ร้อยละ 3.76 % 1.88 % 4.69 % 2.82 % 0.94 % 85.92 %

213 : 8 , 4 , 10 , 6 , 2 , 183...3.76 , 1.88 , 4.69 , 2.82 , 0.94 , 85.92 = 30 : 14.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net