โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 0 0 2 1 2 78
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.41 % 1.20 % 2.41 % 93.98 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 3 8 4 1 97
ร้อยละ 5.04 % 2.52 % 6.72 % 3.36 % 0.84 % 81.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 6 3 10 5 3 175
ร้อยละ 2.97 % 1.49 % 4.95 % 2.48 % 1.49 % 86.63 %

202 : 6 , 3 , 10 , 5 , 3 , 175...2.97 , 1.49 , 4.95 , 2.48 , 1.49 , 86.63 = 27 : 13.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37%

Powered By www.thaieducation.net