โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 0 0 2 1 1 68
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 1.39 % 1.39 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 8 3 8 4 1 95
ร้อยละ 6.72 % 2.52 % 6.72 % 3.36 % 0.84 % 79.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 8 3 10 5 2 163
ร้อยละ 4.19 % 1.57 % 5.24 % 2.62 % 1.05 % 85.34 %

191 : 8 , 3 , 10 , 5 , 2 , 163...4.19 , 1.57 , 5.24 , 2.62 , 1.05 , 85.34 = 28 : 14.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66%

Powered By www.thaieducation.net