โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 10 20 7 5 0 37
ร้อยละ 12.66 % 25.32 % 8.86 % 6.33 % 0.00 % 46.84 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 20 10 16 2 1 73
ร้อยละ 16.39 % 8.20 % 13.11 % 1.64 % 0.82 % 59.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 30 30 23 7 1 110
ร้อยละ 14.93 % 14.93 % 11.44 % 3.48 % 0.50 % 54.73 %

201 : 30 , 30 , 23 , 7 , 1 , 110...14.93 , 14.93 , 11.44 , 3.48 , 0.50 , 54.73 = 91 : 45.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.27%

Powered By www.thaieducation.net