โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 11 21 7 5 0 35
ร้อยละ 13.92 % 26.58 % 8.86 % 6.33 % 0.00 % 44.30 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 20 10 16 2 1 73
ร้อยละ 16.39 % 8.20 % 13.11 % 1.64 % 0.82 % 59.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 31 31 23 7 1 108
ร้อยละ 15.42 % 15.42 % 11.44 % 3.48 % 0.50 % 53.73 %

201 : 31 , 31 , 23 , 7 , 1 , 108...15.42 , 15.42 , 11.44 , 3.48 , 0.50 , 53.73 = 93 : 46.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.27%

Powered By www.thaieducation.net