โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 2 0 3 0 14
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 127
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 66
ร้อยละ 5.33 % 2.67 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 5 4 3 3 0 207
ร้อยละ 2.25 % 1.80 % 1.35 % 1.35 % 0.00 % 93.24 %

147 : 1 , 2 , 0 , 3 , 0 , 141...0.68 , 1.36 , 0.00 , 2.04 , 0.00 , 95.92 = 6 : 4.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76%

Powered By www.thaieducation.net