โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 2 2 2 3 6
ร้อยละ 21.05 % 10.53 % 10.53 % 10.53 % 15.79 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 5 7 3 3 2 127
ร้อยละ 3.40 % 4.76 % 2.04 % 2.04 % 1.36 % 86.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 3 1 1 2 65
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 1.35 % 1.35 % 2.70 % 87.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 11 12 6 6 7 198
ร้อยละ 4.58 % 5.00 % 2.50 % 2.50 % 2.92 % 82.50 %

166 : 9 , 9 , 5 , 5 , 5 , 133...5.42 , 5.42 , 3.01 , 3.01 , 3.01 , 80.12 = 33 : 19.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50%

Powered By www.thaieducation.net