โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 13
ร้อยละ 21.05 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 5 8 0 0 0 134
ร้อยละ 3.40 % 5.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 69
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 11 13 0 0 0 216
ร้อยละ 4.58 % 5.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

166 : 9 , 10 , 0 , 0 , 0 , 147...5.42 , 6.02 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 88.55 = 19 : 11.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net